اینجا محل تبلیغات شماست.

اطلاع رسانی

Joomla 3 1 0

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 3.1.5 هم اکنون در دسترس قرار گرفته است. این نسخه تنها چند روز پس از انتشار جوملا 3.1.4 منتشر شد و دلیل آن رفع یک مشکل امنیتی می باشد. همچنین در آن نیز 7 مشکل گزارش شده برطرف شده است. جوملا 3 آخرین نسخه عمده جوملاست که مرحله دوم انتشار آن همراه با انتشار جوملا 3.1 است. ارتقا از جوملا 3.0 به 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود و مهاجرت محصوب نمی شود. این نسخه برای سایت های جدید توصیه می شود.

Joomla2 5 14

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 2.5.14 تنها پس از چند روز انتشار جوملا 2.5.13 منتشر شد. در این نسخه یک مشکل امنیتی پیدا و رفع شده است همچنین چند مشکل گزارش شده در این نسخه جوملا برطرف شده است. روند بروزرسانی به این نسخه بسیار آسان و قابل بروزرسانی از طریق بخش مدیریت سایت یا نصب بسته بروزرسانی است.

Joomla 3 1 0

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 3.1.4 هم اکنون در دسترس قرار گرفته است. در این نسخه مشکل امنیتی خاصی مشاهده نشده است اما تعدادی مشکل در هسته مشاهده و برطرف شده است. جوملا 3 آخرین نسخه عمده جوملاست که مرحله دوم انتشار آن همراه با انتشار جوملا 3.1 است. ارتقا از جوملا 3.0 به 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود و مهاجرت محصوب نمی شود. این نسخه برای سایت های جدید توصیه می شود.

Joomla2 5 13

به گزارش پروژه جوملا، جوملا 2.5.13 منتشر شد. در این نسخه مشکل امنیتی خاصی پیدا و رفع نشده است ولی چند مشکل گزارش شده در این نسخه جوملا رفع شده است. روند بروزرسانی به این نسخه بسیار آسان و قابل بروزرسانی از طریق بخش مدیریت سایت یا نصب بسته بروزرسانی است.

Joomla 3 1 0

تنها چند روز بعد از انتشار نسخه پایدار جوملا 3.1.0، نسخه 3.1.1 این سیستم مدیریت محتوا منتشر شد. در این نسخه مشکل امنیتی خاصی مشاهده نشده است اما تعدادی مشکل در هسته مشاهده و برطرف شده است. جوملا 3 آخرین نسخه عمده جوملاست که مرحله دوم انتشار آن همراه با انتشار جوملا 3.1 است. ارتقا از جوملا 3.0 به 3.1 تنها با یک کلیک و به سادگی انجام می شود و مهاجرت محصوب نمی شود. این نسخه برای سایت های جدید توصیه می شود.